Adatvédelmi Tájékoztató

A hatályos magyar jogszabályok, valamint az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban röviden GDPR) vonatkozó rendelkezései alapján Ön a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: BDK Kft., székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-699429 cégjegyzékszám alatt; e-mail címe: adatkezeles@bdk.hu) – a továbbiakban: Adatkezelőweboldalán elérhető „Hibabejelentés” funkció használata vagy az Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozás során, illetve a BDK applikáción keresztül történő regisztráció során, jelen Adatvédelmi tájékoztató és az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatunk ismeretében, kifejezetten és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az 3. pontban megjelölt adatkezelési célok érdekében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje.

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulása, az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármely időpontban jogosult visszavonni, az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését (adatkezelés megszüntetését), illetve az alább megjelölt célokra vagy azok egy részére történő kezelésének megszüntetését igényelni a 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. postacímre, vagy az adatkezeles@bdk.hu email címre küldött levélben.

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében nem kezeljük.

 

Az Adatkezelő a www.bdk.hu weboldalán történő hibabejelentés, a BDK applikációban történő regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során az Érintett által megadott személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeli. Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti az addig történt adatkezelés jogszerűségét.

 

Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

 

  1. HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 

Az Adatkezelő www.bdk.hu weboldalán elérhető „Hibabejelentés” vagy az Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozás során, illetve a BDK applikáción keresztül történő regisztráció során Ön megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot, valamint a jelen Tájékoztató szövegét, továbbá az azokban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeljük a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

 

A Weboldalon elérhető „Hibabejelentés” vagy az Adatkezelő hírlevelére történő feliratkozás során, illetve a BDK applikáción keresztül történő regisztráció során Ön hozzájárul ahhoz is, hogy a megadott név és lakcímadatait (elérhetőségi adatait) az Adatkezelő a folyamatos kapcsolattartáshoz, illetve az ismételt kapcsolatfelvételhez felhasználja.

 

Hozzájárulása megadásával ugyanakkor kijelenti, hogy a regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve harmadik személy személyhez fűződő vagy egyéb jogait, illetve jogszabály által védett érekeit nem sértik.

 

  1. ADATKEZELÉSI CÉLOK

 

Az Ön személyes adatainak kezelésére

– az Adatkezelő által a www.bdk.hu weboldal „Hibabejelentés” menüjében megadott személyes adatokat a közvilágítási hibák elhárítása érdekében, a közvilágítási hiba helyének és jellegének beazonosítása érdekében, illetve Önnek a megadott elérhetőségek útján elektronikus levélben, illetve SMS üzenetben történő, a hiba elhárításáról szóló tájékoztatása érdekében;

– a BDK applikáció „Hibabejelentés” menüpontjának használatakor a regisztrációnál megadott személyes adatokat a közvilágítási hibák elhárítása érdekében, a közvilágítási hiba helyének és jellegének beazonosítása érdekében, illetve Önnek a megadott elérhetőségek útján elektronikus levélben, illetve SMS üzenetben történő, a hiba elhárításáról szóló tájékoztatása érdekében;

– a BDK applikáció „Aktualitások” menüpont és a Hírlevél esetében a BDK Kft. tevékenységhez kapcsolódó promóciós (pl. reklám-hírlevél), illetve közérdekű tájékoztatási (pl. álláshirdetések, díszkivilágításokról tájékoztatás) célokra történő felhasználás érdekében kerül sor.

 

Az Adatkezelő honlapjának (www.bdk.hu) megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül az érintettek látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és az érintett IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan az érintett érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik, ezen adatokkal további adatkezelést nem végzünk.

 

  1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

Az érintettek személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

 

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Tájékoztatással és az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat előírásaival összhangban bekerüljenek.

 

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

(1) vezeték- és utóneve;

(2) regisztráció, honlapon történő hibabejelentés során megadott e-mail címe;

(3) telefonszáma;

 

Adatkezelő honlapjának látogatása során, kizárólag statisztikai célból kezelt adatok:

(1) az érintett számítógépének IP-címe;

(2) az érintett Weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése, bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek).

 

Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok:

(1) e-mail címe.

 

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban és az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. Ön a jelen Tájékoztató, valamint az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat ismeretében kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

 

A jelen Tájékoztató, valamint az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat hatálya kiterjed mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatokra.

 

  1. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés a kapcsolódó cél megvalósulásáig, de legkésőbb az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

A közvilágítási hibák elhárítása érdekében végzett adatkezelés a közvilágítási hiba elhárításáig, de legkésőbb az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

A hírlevélre történő feliratkozás és az applikációban történő regisztráció során megadott adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozás, illetve a regisztráció törléséig, de legkésőbb az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

  1. ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő az Infotv. 7. §-a, illetve a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Ön adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Infotv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

  1. ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJEI

 

Az Adatkezelő a személyes adatok tekintetében adattovábbítást, adatátadást nem végez.

 

  1. AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN

 

Ön tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, illetve arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a folyamatban lévő adatkezelés során kérésére másolatot kaphat az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokról, valamint kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését (az adatkezelés megszüntetését), vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok kezelésével összefüggésben Önt megillető jogokat az adatkezeles@bdk.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő székhelyére megküldött értesítés útján is gyakorolhatja.

 

Jogainak teljes körű megismeréséhez, kérjük, olvassa el az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatunkat.

 

  1. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 

Az adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

 

Dessewffy & Dávid valamint Társaik CEE Attorneys Ügyvédi Iroda

címe: 1125 Budapest, Lóránt út 1/B.

telefonszáma: 06(1) 413 3340

fax: 06(1) 413 3341

e-mail címe: office@dessewffy.com

kapcsolattartó: dr. Sükösd Erika ügyvéd

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez, az Infotv., illetve a GDPR szerinti jogai gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén Ön ugyanakkor bírósághoz is fordulhat az Adatkezelő ellen.

A panasztétellel és a bírósághoz fordulás jogával kapcsolatosban további információt az Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatunkban talál.

Jelen Tájékoztatás 2021. október 1. napjától visszavonásig hatályos.