Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Az alábbi tájékoztatás a budapest.hu weboldalon alkalmazott sütikről szól. Amennyiben nem kapcsolja ki a sütik használatát, és a felugró ablakban megjelenő RENDBEN gombra kattintva folytatja a böngészést, akkor Ön elfogadja azok weboldalunkon történő alkalmazását. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik használatát bármikor letilthatja.

Mi az a süti?
Olyan adatfájl, amelyet az Ön böngészője továbbít a szerverünkre a weboldalunkkal történő kommunikációja során.

Milyen sütiket használunk?
A budapest.hu weboldal a felhasználói élmény növelése érdekében az alábbi sütiket használja.

Olyan sütik, amelyek a weboldal technikai működőképességéhez elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek az Ön által igényelt szolgáltatást nyújtják. Például olyan sütik, amelyek megjegyzik, hogy Ön angol nyelvre váltott vagy bekapcsolta az aláhúzott hivatkozások alkalmazást.
Olyan sütik, amelyek a weboldal teljesítményének elemzését szolgálják. Ezek arról adnak tájékoztatást, hogy hány felhasználó, mikor, milyen időtartamban, a weboldalunk mely részét látogatta. Ezek az adatok abban segítenek nekünk, hogy a látogatók igényeinek megfelelően fejlesszük a weboldalunkat. A látogatói statisztikai méréseket a Főpolgármesteri Hivatal maga végzi.
Lehetővé tesszük az Ön számára, hogy weboldalunk tartalmát közösségi portálokon (facebook, twitter) megossza. A közösségi portálok süti használatával kapcsolatos tájékoztatását keresse az alkalmazott közösségi média oldalán.
A tájékoztatóval kapcsolatos bármilyen kérdése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz legyen szíves fordulni.

Az adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

dr. Sükösd Erika ügyvéd

Tel: 06(1) 413 3340

E-mail: office@dessewffy.com

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a tájékoztató tartalma változhat! Legutóbbi frissítés napja: 2018.május.25.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

 

I. A szabályzat hatálya

 

Jelen adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: BDK Kft., székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-699429 cégjegyzékszám alatt; e-mail címe: bdk@bdk.hu) gazdasági társaság teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: gazdasági társaság).

 

II. A szabályzat célja

 

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a gazdasági társaság által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

 

III. Irányadó jogszabályok

 

A gazdasági társaságnak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen belső szabályzatban foglaltak szerint:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)

 

IV. Értelmező rendelkezések

 

Jelen Szabályzatban a GDPR rendelkezéseivel összhangban használt és meghatározott fogalmak:

 

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

e) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

f) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

g) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon ? centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint ? tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 

h) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

V. Az adatkezelés alapelvei

 

A gazdasági társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

 

A gazdasági társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

 

A gazdasági társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a gazdasági társaság nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

 

A gazdasági társaság adatkezelése pontos és naprakész. A gazdasági társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

 

A gazdasági társaság a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

 

A gazdasági társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg).

 

A gazdasági társaság felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a gazdasági társaság igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a gazdasági társaság gondoskodik a jelen belső szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A gazdasági társaság a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

 

VI. Az adatkezelés célja

 

Az érintettek személyes adatainak kezelésére

– a gazdasági társaság a www.bdk.hu weboldal ?Hibabejelentés? menüjében megadott személyes adatokat a közvilágítási hibák elhárítása érdekében, a közvilágítási hiba helyének és jellegének beazonosítása érdekében, illetve az érintettnek a megadott elérhetőségek útján elektronikus levélben, illetve SMS üzenetben történő, a hiba elhárításáról szóló tájékoztatása érdekében (hozzájáruláson alapuló adatkezelés és esetenként jogos érdeken alapuló adatkezelés);

– a BDK applikációban történő regisztráció során az applikáció használata érdekében, illetve a “Hibabejelentés” menüpontjának használatakor a regisztrációnál megadott személyes adatokat a közvilágítási hibák elhárítása érdekében, a közvilágítási hiba helyének és jellegének beazonosítása érdekében, illetve az érintettnek a megadott elérhetőségek útján elektronikus levélben, illetve SMS üzenetben történő, a hiba elhárításáról szóló tájékoztatása érdekében (hozzájáruláson alapuló adatkezelés és esetenként jogos érdeken alapuló adatkezelés);

– a BDK applikáció “Aktualitások” menüpont és a Hírlevél esetében a gazdasági társaság tevékenységhez kapcsolódó promóciós (pl. reklám-hírlevél), illetve közérdekű tájékoztatási (pl. álláshirdetések, díszkivilágításokról tájékoztatás) célokra történő felhasználás érdekében (hozzájáruláson alapuló adatkezelés);

– a gazdasági társaság a munkavállalók személyes adatait a munkaviszonyból eredő, valamint a kollektív szerződésben, illetve az egyedi munkaszerződésekben vállalt, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése érdekében (szerződésen alapuló adatkezelés, jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés, esetenként jogos érdeken alapuló adatkezelés) kerül sor.

 

A gazdasági társaság honlapjának (www.bdk.hu) megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik, ezen adatokkal további adatkezelést a gazdasági társaság nem végez.

 

VII. A kezelt személyes adatok köre

 

Az érintettek személyes adatainak kezelésével, védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

 

A weboldalon elhelyezett ?Hibabejelentés? menüpont és a BDK applikáció használata során a gazdasági társaság az érintettek alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

(1) az érintett vezeték- és utóneve;

(2) az érintett regisztráció, honlapon történő hibabejelentés során megadott e-mail címe;

(3) az érintett telefonszáma;

 

A www.bdk.hu weboldal látogatása során, kizárólag statisztikai célból kezelt adatok:

(1) az érintett számítógépének IP-címe;

(2) az érintett weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése, bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek).

 

A Hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok:

(1) az érintett e-mail címe.

 

A munkaviszony létesítésekor és a munkaviszony alatt, azzal összefüggésben a gazdasági társaság munkáltatóként az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • az érintette vezeték- és utóneve;
 • az érintett lakcíme;
 • az érintett adóazonosító jele;
 • az érintett társadalombiztosítási azonosító jele;
 • az érintett bankszámlájára vonatkozó adatok (számlavezető bank neve és bankszámla száma);
 • az érintett munkabére;
 • az érintett teljesítményértékelése;
 • az érintett szakszervezeti tagsága;
 • az érintett kiskorú gyermekének adatai;
 • az érintett gépjárművezetői jogosítványára vonatkozó adatok

 

VIII. Az adatkezelés jogalapja és módja

 

A gazdasági társaság az érintettek személyes adatait kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen.

 

A jelen Szabályzat hatálya kiterjed mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatokra.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés az érintett jelen Szabályzat ismeretében tett, az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

 

A szerződésen alapuló adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés a gazdasági társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés a gazdasági társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

 

IX. Az adatkezelés időtartama

 

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés időtartama az adatkezeléshez kapcsolódó cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett által az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

A közvilágítási hibák elhárítása érdekében végzett adatkezelés a közvilágítási hiba elhárításáig, de legkésőbb az érintett által az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

A hírlevélre történő feliratkozás és az applikációban történő regisztráció során megadott adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozás, illetve a regisztráció törléséig, de legkésőbb az érintett által az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

A munkaviszonyból eredő vagy ahhoz kapcsolódó adatkezelés időtartama a munkaviszony megszűntéig, illetve a munkáltatót terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítéséig tart.

 

A fenti időtartam lejáratát követő 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

X. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a gazdasági társaság az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

 

A gazdasági társaság a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

 • adattovábbítás nyilvántartása
 • érintett jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a gazdasági társaság által adott válaszok nyilvántartása
 • hatósági megkeresések és az arra a gazdasági társaság által adott válaszok nyilvántartása
 • adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása
 • ügyfelek nyilvántartása
 • marketing célú megkeresések nyilvántartása
 • munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása
 • munkaerő-felvétel nyilvántartása
 • adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 

A gazdasági társaság a felelősségébe tartozóan végzett, a fent meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 

 • a gazdasági társaság neve és elérhetősége, valamint a gazdasági társaság képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 • ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

A nyilvántartásokat a gazdasági társaság írásban vezeti, papír alapon vagy elektronikus formátumban.

 

XI. Az érintett jogai és azok érvényesítése

 

A gazdasági társaság a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

A gazdasági társaság tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

 

Az információkat írásban vagy más módon ? ideértve adott esetben az elektronikus utat is ? kell megadni.

 

Tájékoztatás az érintett kérésére

 • Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 • A gazdasági társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintett jogokra vonatkozó érintett kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a gazdasági társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
 • Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy ? különösen ismétlődő jellege miatt ? túlzó, úgy a gazdasági társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a gazdasági társaságot terheli.

 

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben a gazdasági társaság az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy a gazdasági társaság mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

 • a gazdasági társaság és a gazdasági társaság képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 • a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a gazdasági társaság vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei
 • adott esetben annak ténye, hogy a gazdasági társaság harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a gazdasági társaság a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a gazdasági társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

 

Ha a gazdasági társaság az adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbiakat:

 • a gazdasági társaság és a gazdasági társaság képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy a gazdasági társaság valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az gazdasági társaság vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

A fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha a gazdasági társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a már korábban említett minden releváns kiegészítő információról.

 

A gazdasági társaság a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget:

 • Az információkat a gazdasági társaság (“Adatkezelési tájékoztató” címen) közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.
 • A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a gazdasági társaság választhatja az “Adatkezelési tájékoztató” szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé tételét. Ebben az esetben elegendő az adott érintett körre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) részét nem képezheti az “Adatkezelési tájékoztató”.

 

Hozzáférés joga

 

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a gazdasági társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a gazdasági társaság közölte vagy közölni fogja;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a gazdasági társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

A gazdasági társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

 

Az érintett által kért további másolatokért a gazdasági társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

Helyesbítéshez való jog

 

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

A gazdasági társaság, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok ? egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő ? kiegészítését.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

 

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

 

A gazdasági társaság indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a jogos érdeken alapuló adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat a gazdasági társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

Az érintett törlési kérelmének a gazdasági társaság nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a gazdasági társaságra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

 

Amennyiben a gazdasági társasághoz törlési kérelem érkezik, a gazdasági társaság első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a gazdasági társaság elkérheti az érintett és a gazdasági társaság között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a gazdasági társaság által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását, azonban a gazdasági társaság nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván.

 

Amennyiben a gazdasági társaságnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

 

A gazdasági társaság a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a gazdasági társaság képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

 • az érintett nevét
 • a törölt személyes adattípust
 • a törlés időpontját.

 

A gazdasági társaság tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

 

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

A gazdasági társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az gazdasági társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a gazdasági társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a gazdasági társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A gazdasági társaság tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

 

Tiltakozás

 

A tiltakozás joga az érintettet a jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

 

A gazdasági társaság az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A gazdasági társaság biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a gazdasági társaság számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Jogorvoslathoz való jog

 

Ha a gazdasági társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Továbbá az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

 

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekkel kapcsolatban nem vagy nem az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta, illetve ha a Felhasználó jelen Szabályzatban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, illetve adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

A felügyeleti hatóság, köteles tájékoztatni az érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok ? köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog ? sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, a gazdasági társaság, mint adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

 

A pert az érintett ? választása szerint ? a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Ha a gazdasági társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

Ha a gazdasági társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett a gazdasági társaságtól, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

 

A jogérvényesítés részletes módját, valamint a gazdasági társaság, mint adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.

 

XII. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

 

Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

A gazdasági társaság az álláspályázatokra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettségének külön adatvédelmi tájékoztatóban tesz eleget, melyet az általa kiírt álláspályázatban elérhetővé tesz.

 

Amennyiben a gazdasági társaság az álláspályázat az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a gazdasági társaság képviselőjének kiléte és elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja [például későbbi megkeresés újonnan megnyílt pozíció betöltésére], valamint az adatkezelés jogalapja (hozzájáruláson alapuló);
 • a személyes adatok tárolásának időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a gazdasági társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 • az érintett azon joga, hogy bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak ? kérésére ? 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában, meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

Munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelés

 

A gazdasági társaság a munkavállalók adatait a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli és az Mt-ben meghatározott módon tájékoztatja, a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása mellett.

 

A gazdasági társaság a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok köréről.

 

A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

 • szerződésen alapuló [a munkaszerződés]
 • jogi kötelezettségen alapuló [például adózás, tartásdíj levonás]
 • jogos érdeken alapuló [például munkahelyi ellenőrzéssel kapcsolatos adatok]
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés [például a járművezetői jogosítvány adatai].

 

Amennyiben a gazdasági társaság jogos érdek alapján kezel adatot, úgy a GDPR rendelkezéseinek megfelelően ez esetben szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet elvégezni:

 • a gazdasági társaság jogos érdekének megnevezése
 • kik az érintettek és milyen jogai sérülnek
 • érdekmérlegelés
 • milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz a gazdasági társaság az így gyűjtött személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési teszt(ek)et a munkavállalók számára hozzáférhetővé kell tenni [például belső hálózat útján, munkaszerződés mellékleteként].

 

XIII. Adatbiztonság

 

A gazdasági társaság az Infotv. 7. §-a, illetve a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Infotv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

A gazdasági társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

A gazdasági társaság köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását.

 

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a gazdasági társaság a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol. Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell:

 

 1. a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;
 2. azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;
 3. azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;
 4. az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

 

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a gazdasági társaság fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

 

A gazdasági társaság legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

 

 1. a gazdasági társaság a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas portaszolgálat működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be
 2. a gazdasági társaság az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.

 

A gazdasági társaság legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

 

 1. a gazdasági társaság biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.

 

A gazdasági társaság legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

 

 1. a gazdasági társaság biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen;
 2. a gazdasági társaság biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg.

 

 

XIV. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

 

Az adatvédelmi incidenst a gazdasági társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

 1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve ? ha lehetséges ? az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;
 3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 4. ismertetni kell a gazdasági társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a gazdasági társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

 1. az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell a gazdasági társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a gazdasági társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket ? mint például a titkosítás alkalmazása ?, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a gazdasági társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Amennyiben a gazdasági társaság adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni a gazdasági társaságnak.

 

XV. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések

 

Ha az adatkezelést a gazdasági társaság nevében más végzi [például bérszámfejtés, szerver szolgáltatás, honlap üzemeltetés], a gazdasági társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

 

Az adatfeldolgozó a gazdasági társaság előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában a gazdasági társaság és az adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint a gazdasági társaság kötelezettségeit és jogait határozza meg.

 

Az előző pont szerinti szerződés különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó:

 • a személyes adatokat kizárólag a gazdasági társaság írásbeli utasításai alapján kezeli,
 • biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
 • alkalmazza a legalább a gazdasági társaság által előírt szintű adatbiztonsági intézkedéseket;
 • tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan fentebb említett feltételeket;
 • az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a gazdasági társaságot abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
 • segíti a gazdasági társaságot az adatvédelmi incidens szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
 • vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul tájékoztatja erről a gazdasági társaságot;
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a gazdasági társaság döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a gazdasági társaságnak, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő.

 

Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag a gazdasági társaság utasításának megfelelően kezelheti.

 

 

XVI. Vegyes rendelkezések

 

Az érintett a személyes adataik kezeléséhez és az Infotv., illetve a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, a gazdasági társaság az adatvédelmi biztos nevét és elérhetőségét az Adatvédelmi tájékoztatóban közzéteszi.

 

A gazdasági társaság fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintetteknek a weboldalon és az applikációban közzétett tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

 

A módosított Szabályzatot a gazdasági társaság a weboldalon és az applikációban legkésőbb a módosított Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon közzéteszi.

 

A gazdasági társaság a jelen Szabályzat megváltoztatásáról az applikációban regisztrált felhasználói részére a regisztrációkor, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott elérhetőségek egyikén keresztül is küldhet értesítést, legkésőbb a módosított Szabályzat hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon.

 

Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2018. május 24.

 

 

 

Pap Zoltán

ügyvezető

Start typing and press Enter to search