a BDK fő feladatai

A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (a továbbiakban BDK Kft., vagy Társaság) Budapest területén nyújt köz- és díszvilágítás szolgáltatást. Üzemelteti a tulajdonában, továbbá a Főváros, illetve a kerületek tulajdonában lévő köz- és díszvilágítási berendezéseket. A BDK Kft a Budapest Főváros Önkormányzata ás az E.ON Hungária Zrt 50-50 %-os tulajdonú társasága. A Társaság munkáját a két alapító által delegált Felügyelőbizottság ellenőrzi.

A BDK feladatai a Fővárossal kötött éves Közszolgáltatási Szerződés keretén belül Budapest területén a következők:

1 .

Üzemelteti a tulajdonában, továbbá a Főváros, illetve a kerületek tulajdonában lévő dísz- és közvilágítási berendezéseket.

2 .

A saját amortizációs forrás terhére elvégzi a rekonstrukciós beruházásokat.

3 .

Kiépíti, üzemelteti és elbontja a karácsonyi díszítő világítást.

A BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft. szervezeti felépítése

A BDK központja a Dél-pesti Üzem (1203 Csepeli átjáró 1-3.) területén található, ahol az ügyvezetés mellett a beruházás, a tervezési és műszaki szakterület, valamint a gazdálkodás szervezeti egységei, valamint a Dél-pesti üzemhez tartozó üzemeltetési egység is helyet kapott. A másik területi üzemeltetési egység a Belvárosi üzem (1076. Bp., Garay u 6-14.).

A beruházási szervezeti egység hatáskörébe az új létesítmények tervezési és lebonyolítási feladatai tartoznak, de itt foglakoznak a műszaki fejlesztések, rekonstrukciók kérdéseivel, valamint a teljes eszköz állomány műszaki nyilvántartásával is.

A tervezési és műszaki szakterület foglalkozik a dísz- és közvilágítási tervek felülvizsgálatával, a lámpatestek és fényforrások közbeszerzésével és a közvilágítás energia hatékony megújításának kérdéseivel.

A gazdasági szervezeti egység látja el mindazon számviteli pénzügyi és humán feladatokat, amelyek a cég működéséhez nélkülözhetetlenek.

Az üzemeltetési szakterülethez tartozik a két üzem irányítása mellett, az üzemeltetési jellegű pályázati feladatok lebonyolítása, a stratégiai jellegű üzemeltetési kérdések kidolgozás, együttműködések megvalósítása.

Üzemeink

Az üzemek topográfiai szervezésűek, 2011. június 1-től dél-pesti és belvárosi felosztásban (két telephelyen: Belvárosi Közvilágítási Üzem, Dél-pesti Közvilágítási Üzem) fedik le a fővárost.

Feladataik kiterjednek a hálózat ellenőrzésére, a felderített és bejelentett hibák javítására, a káresetek elhárítására, a berendezések és hálózatok karbantartási munkáinak elvégzésére nemcsak a közvilágításban, hanem a szintén a BDK hatáskörébe tartozó, egyre gyarapodó díszvilágítási berendezéseknél is.

Az üzemeltetési területek jellemzően igazodnak a kerületek határaihoz.

A Belvárosi Üzemhez tartozó

kerületek: II., III., IV., V., VI., VII., VIII., XIII., XIV., XV., XVI.
hidak: Északi összekötő híd, Árpád híd, Margit híd, Erzsébet híd

A Dél-pesti Üzemhez tartozó

kerületek: I., IX., X., XI., XII., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII.
hidak: Szabadság híd, Petőfi híd, Kvassay híd, Gubacsi híd, Széchenyi lánchíd, Rákóczi híd
díszvilágítás: Budapest egész területe

Fontos megemlíteni, hogy a közvilágítás bővítése (sűrítés, új hálózat építése) nem tartozik közszolgáltatói feladataink közé. Ezeket a tömegközlekedési útvonalakon a fővárosi önkormányzat, egyéb útvonalakon a kerületi önkormányzatok létesítik, illetve egyéb fejlesztéseket egyedi beruházók végeznek (pl. új üzletközpontokhoz kapcsolódó út- és közvilágítás fejlesztés).

A közvilágítási és üzemeltetési kérdések jogi aspektusai Budapesten

A közvilágítás üzemeltetése
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 9. pontjában foglaltak szerint Budapest területén a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a közvilágítás biztosítása. Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. mellékletének 20. pontja szerint a kötelező közvilágítási feladatainak ellátása, a fővárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése vonatkozásában, valamint a fővárosi karácsonyi díszvilágítás tekintetében kizárólagos joggal Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (a továbbiakban: BDK Kft. vagy Társaság) rendelkezik. A BDK Kft. a Fővárosi Önkormányzattal kötött Közszolgáltatási Keretszerződés szerint eljáró fővárosi közvilágítási közszolgáltató és a MEKH által kiadott engedély alapján a közvilágítási üzemeltetési engedélyes Budapest területén.

Az Mötv. alapján a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a közvilágítás biztosítása, így a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 34. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat a közvilágításról való gondoskodásra kötelezett (közvilágításra kötelezett). A Társaság pedig a VET 34/A. §-a szerint a közvilágítási berendezést közvilágítási üzemeltetési engedély alapján üzemeltető közszolgáltató.

Különbséget kell tenni a közvilágítás létesítésének feladata és a közvilágítás biztosításának feladata között. Utóbbi a közvilágítás közszolgáltatás (a közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása, és áramellátása) biztosítását jelenti.

A fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok viszonylatában a közterületek (közutak, közterek, parkok) fejlesztése a kezelő/tulajdonos önkormányzat feladata. A közvilágítás létesítése közutakon a közút kezelőjének, terekben, parkokban a tulajdonos önkormányzat feladata. Budapest Főváros Önkormányzata a kiemelt főútvonalak és a tömegközlekedés által használt utak, kiemelt zöldterületek kezelője, tulajdonosa, míg a kisebb közutak, közterek, parkok kezelői, tulajdonosai a kerületi önkormányzatok.

Az Mötv. 23. § (4) bekezdés 1. pontjában foglaltak szerint a fővárosi önkormányzat feladata különösen “törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kiemelt forgalmú vagy országos közúti közlekedésben fontos szerepet játszó főútvonalak, sugár- és gyűrűirányú közutak, kiemelt tömegközlekedési csomópontok, kiemelt közparkok és közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése (…)”

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. pontja értelmében:
“(5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:
1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;….”

Önkormányzati beruházásban a közvilágítás létesítése, korszerűsítése nem önállóan, hanem jellemzően egy nagyobb önkormányzati közterületi fejlesztés keretében (annak egyik elemeként) valósul meg, ahol a közvilágítási berendezések a fejlesztést megvalósító önkormányzat beruházásában saját vagy támogatási forrásból létesülnek a projekt során.

Kerületi közterületi fejlesztési projektek esetén a kerületi önkormányzatok feladata, hogy az új vagy korszerűsített közvilágítás szabványos létesítését elvégezzék, anélkül nem lehetséges a közutak, gyalogátkelők, terek, parkok biztonságos használata.
A közvilágítás létesítése akként történik, hogy a beruházó kerületi önkormányzat elkészítteti a közvilágítási létesítési tervet. A terv megfelelősége esetén a Társaságunk a tervekhez megadja a szolgáltatói, üzemeltetői hozzájárulását, a Fővárosi Önkormányzat nyilatkozik, hogy a közszolgáltatásba befogadja az új hálózati elemeket (azaz biztosítja a közvilágítás áramellátásának, karbantartásának, üzemeltetésének fedezetét).

Budapest Fővárosban a közvilágítás létesítésének műszaki feltételeit a jogszabályok és szabványok előírásai mellett az ún. Budapest Világítási Mesterterv (BVMT) határozza meg. A Budapest Világítási Mestertervet a Fővárosi Közgyűlés 732/2015.(V.27.) Főv. Kgy. sz. határozatával fogadta el, melyet 2018-ban aktualizált. A Mesterterv nem jogszabály, hanem egy irányelv-rendszer. Részben az új műszaki megoldások fokozódó térnyerése miatt, részben pedig a hiányos jogszabályi környezet okán merült fel az igény egy átfogó, szakmai iránymutatásnak, amely meghatározza a közvilágítás fejlesztésének hosszú távú városépítészeti, városképi és világítástechnikai fejlesztési irányait, stratégiai alapelveit és keretrendszerét. Ezeket az elveket és előírásokat – az európai nagyvárosok mintáját követve – egy világítási mesterterv kereteiben fogalmazta meg. A Budapest Világítási Mesterterv (BVMT) dokumentumot a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén a hivatkozott számú határozattal elfogadott, “Javaslat Budapest Világítási Mesterterv elfogadására” tárgyú előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

A kerületi önkormányzati beruházásban megvalósult közvilágítási eszközöket, vagyonelemeket a kerületi önkormányzat térítésmentesen átadja a Fővárosi Önkormányzat részére, üzemeltetésre pedig Társaságunk veszi át, mint kizárólagos jogú közszolgáltató és közvilágítási üzemeltetési engedélyes.

A Fővárosi Önkormányzat a közvilágítási eszközöket az Mötv. 108. § (2)-(5) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel térítésmentesen veszi át a kerületi önkormányzatoktól.

A közvilágításról való gondoskodás a közvilágítási berendezések tulajdonba vétele esetén valósul meg, az ingyenes tulajdonba vétellel a Fővárosi Önkormányzat jelentős anyagi kötelezettséget vállal magára, hiszen az átvételt követően neki kell finanszíroznia – közvilágítás biztosítása, a közvilágításról való gondoskodás körében és az eszköz tulajdonosaként – a közvilágítási berendezések áramellátását, üzemeltetését, karbantartását, majd később szükség szerint felújítását, korszerűsítését, valamint újrapótlását, valamint viseli a tulajdonost terhelő, másra nem hárítható kárveszélyt (utóbbi közvilágítási berendezések esetén igen gyakori).

Kerületi tulajdonú közvilágítási eszközök üzemeltetéséről a BDK Kft. csak ideiglenesen gondoskodik, amíg a közvilágítási vagyonelemek vagyonjogi rendezése (ingyenes átadás-átvétele) meg nem történik, utána fővárosi önkormányzati tulajdonú hálózati elemként működteti tovább a berendezéseket (jellemzően az üzembe helyezést követően az önkormányzatoknak szükségük van egy bizonyos időre a térítésmentes átadás-átvételre vonatkozó testületi döntések előkészítéséhez és meghozatalához).

Budapest Főváros közvilágítási hálózata egységes, a főváros területe egy fogyasztási helynek (fogyasztónak) minősül az áramellátás szempontjából, a közvilágítási elosztó hálózat (passzív eszközök) tulajdonosa a Társaság, akitől a közszolgáltatás ellátását a Fővárosi Önkormányzat az európai uniós támogatásjogi előírások szerinti ellentételezés (kompenzáció) formájában rendelte meg. A közvilágítási hálózat egységes szempontú üzemeltetése a Budapest Világítási Mesterterv végrehajtását is szolgálja.
Az előbbi indokok alapján tette a Budapest Főváros kétszintű önkormányzati rendszerében a Fővárosi Önkormányzat feladatává a jogalkotó az Mötv.-ben (korábban az Ötv.-ben) a közvilágításról való gondoskodást.

Amennyiben a tulajdon átadás a Fővárosi Önkormányzat felé elindult, illetve a beruházás ( a dísz – és közvilágításra vonatkozó kiviteli terv ) rendelkezik a BDK Kft. műszaki megfelelősségi hozzájárulásával, valamint ennek megfelelően kerül megvalósításra és elbontott BDK Kft. tulajdonú eszközök esetleges maradványértéke megtérítésre került, az eszközök Társaság általi üzemeltetésbe vétele azonnal megtörténik.
Maradványérték kérdésköre
A nemzeti vagyontörvény (Nvtv) értelmében állami és önkormányzati vagyon nem adható át térítésmentesen ezen körön kívül. A BDK vegyes tulajdonú cégként nem kaphat térítés mentesen ebből a körből vagyoni elemet.
A maradványérték fizetési kötelezettség azért merül fel, mert a jelenleg a közvilágítási berendezések kétharmada a Társaság tulajdonában van. Önkormányzati beruházás esetén, ha az elbontott társasági tulajdonú eszközök maradványértékének megtérítésére nem kerülne sor, akkor a BDK Kft. a nem térített selejtezés miatt vagyonvesztést szenvedne el, ami a társasági jogi felelősségi és hitelezővédelmi előírások alapján nem megengedhető, ráadásul a BDK Kft. a Fővárosi Önkormányzat és az E.ON Hungária ZRt. 50-50%-os tulajdonában álló cég. Nem kellene maradványértéket fizetni, amennyiben az önkormányzat ingyenes átadná az új eszközt a Társaság számára, de erre az Nvtv. hatálybalépése után létesült közvilágítási eszköz esetén nincs lehetőség. Kerületi önkormányzat kizárólag a Fővárosi Önkormányzatnak adhat át közvilágítási vagyonelemet térítésmentesen.

A társasági tulajdonú közvilágítási eszközök elbontása esetén minden önkormánynak kell maradványértéket téríteni, így fővárosi közvetlen vagy közvetett (társasága általi) lebonyolítású fővárosi önkormányzati beruházások esetén a Fővárosi Önkormányzat is térít maradványértéket a Társaságnak.
A közvilágítási hálózat elbontásával összefüggésben felmerülő maradványérték-fizetési kötelezettség mértékét a BDK Kft. könyveiben nyilvántartott, elbontáskori érték (azaz bekerülési érték az elbontásig eltelt időszak során elszámolt értékcsökkenés figyelembevételével) alapján határozza meg a Társaság. A számviteli nyilvántartás alapján (konkrét időpontra) számított maradványérték csökkentésre kerül a bontásból visszaszállított azon anyag értékével, amely az üzemeltetés során még felhasználható. Természetesen a visszavétel értéke a használhatóság mértékében szabályozott, (például törött lámpatest, betonalappal együtt kibányászott, sérült oszlop, a földben maradó, vagy elhasználódott kábel nem vehető vissza). Így a visszavétellel csökkentett, ún. korrigált maradványértéknek megfelelő összeget kell megfizetnie a fővárosi vagy kerületi önkormányzatoknak.
Minden kerületi önkormányzattal készséggel együttműködünk a kerületi közvilágítás fejlesztésében, amennyiben erre a kerületeknek forrás áll rendelkezésére. Ugyanakkor kerületi fejlesztésre önálló forrással sajnos nem rendelkezünk.

Biztonságos szolgáltatás

közterületeken elhelyezett dísz- és közvilágítási berendezések rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetése

Feladatunk a közterületeken elhelyezett dísz- és közvilágítási berendezések rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetése, az itt élő és idelátogató emberek kényelmét, biztonságérzetét, életminőségét javító (fény)szolgáltatás nyújtása. Ennek elérése érdekében hibajavítás, káreset elhárítás, karbantartás és hálózat felújítás jellemzi munkánkat.
A közvilágítási szolgáltatás mai világunkban nélkülözhetetlen tevékenységnek minősül. Társaságunk megfelelően elkötelezett a magas színvonalú közvilágítás kiszolgálása iránt. A budapestiek alapvető elvárása az esetleges üzemzavar – szakaszhiba, hibás fényforrás, stb. – minél rövidebb idő alatti elhárítása, cseréje.

hegyvidek5_b
0 %
Üzemkészség

A szolgáltatás minőségének fő mérőszáma a működő fényforrások fővárosi önkormányzat képviselői általi, havi rendszerességgel történő, üzemenkénti ellenőrzése alapján kialakuló üzemkészség. Budapesten a közvilágítás üzemkészsége évek óta meghaladja a Főváros által elvárt 99,25%-os szintet, az elmúlt három évben meghaladta a 99,5%-ot.

Az üzemkészség színvonala mellett kiemelkedő fontosságú az egyedi bejelentésekhez kapcsolódó javítások gyorsasága.

Az elvárt elhárítási idők a következők:
egyedi hiba:
– legfeljebb 14 nap
gyalogos átkelőhelyeken, nagy forgalmú csomópontokban:
– 48 óra
szakaszhiba (3-nál több lámpa egymás mellett):
– 8 nap

Kábelhiba és káreseti javítást alvállalkozóink végzik a közbeszerzésekben meghatározott feltételek szerint. A vonatkozó szerződések a honlap közbeszerzések fejezeténél megtalálhatók.

A BDK dolgozói által végzett hibacím javítási idő alakulását az alábbi táblázat mutatja:

hibacim-javitasi-ido-alakulasa_2013-2021

Az egyedi közvilágítási bejelentésekhez kapcsolódó javítási idő 2021. évi alakulását az alábbi táblázat mutatja:

egyedi-kozvilagitasi-bejelentesek_2021

A javítási idők megoszlását továbbra is figyeli és elemzi a Társaság. A nyilvántartás szerint közvilágítási meghibásodások 64,33 %-át két napon, 33,85%-át nyolc napon belül javította. A 8 napon túli elhárítási idő (1,82%) összesen 236 db helyszínen adódott, melyek közül 172 darab 14 napon belül, 64 db pedig 14 napon túli határidővel került javításra.

A bejelentett és javított hibák mennyiségének 2011-2021. közötti alakulása a következő volt:

bejelentett-javitott-hibak-mennyisege_2011-2021
bejelentett-javitott-hibak-mennyisege-2011-2021-grafikon

Karácsonyi díszvilágítás

Önkormányzatoknak, privát szervezeteknek

Mi ez a szolgáltatás?

A kerületi karácsonyi munkákon túlmenően a közszolgáltatási feladatokon kívüli tevékenység növelését célozta egyéb munkák elnyerése, illetve sikeres elvégzése. A megbízásban, az Önkormányzatok részére végzett beruházási munkálatok (pl.: lámpatest sűrítések), a különböző helyszíneken szakfelügyeletek biztosítása, és a fényfestési projektek járulnak hozzá az eredményes működéshez.

Filmezés miatt közvilágítás lekapcsolása

Szakfelügyelet, műszaki ellenőrzés, engedélyeztetés

Mi ez a szolgáltatás?

Filmforgatások esetén a megfelelő megvilágítás és a világítás kialakításának szakfelügyeletét biztosítjuk. Felmérjük a szükséges lépéseket, szakértőink segítségével megvalósíthatósági tervet készítünk és a BDK hatásköre alá tartozó feladatokat kivitelezzük.

Oszlop hasznosítás

Média felületek, reklám tábla kihelyeztések

Mi ez a szolgáltatás?

(ESMA?) Ha reklámozni szeretne a meglevő lámpaoszlopokon, molinót, kamerát, útbaigazitó táblát helyezne el, vagy egyéb okból szeretné igénybe venni a lámpaoszlopokat, kérjük itt édeklődjön a részletekért!

DÍSZVILÁGÍTÁS IDŐSZAKOS LEKAPCSOLÁSA ÉS ELTÉRŐ MŰKÖDTETÉSE

Nagyon világít? lekapcsoljuk.

Mi ez a szolgáltatás?

Előfordul, hogy valamely speciális cél érdekében szükségessé válik a díszvilágítás átmeneti lekapcsolása.

Például a Föld órájára a díszvilágítást kikapcsoljuk, miközben a funkcionális világítás bekapcsolva marad. Vagy egy templom rekonstrukció idejére nem szükséges a díszkivilágítás.

műszaki igazolás

Műszakilag meg kell feleljen.

Mi ez a szolgáltatás?

Építkezések során az utcaképpel kapcsolatban van az összes lámpa oszlopunk. Közvilágítási műszaki megfelelőségi igazolást állítunk ki a megfelelően kiépített világítótestekről.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A BDK Kft. társadalmi szerepvállalása keretében és támogató együttműködésével, több budapesti esemény megvalósítását is elősegítette, élve a szponzorációs szabályzat adta lehetőséggel. Többek között részt vett az Autisták világnapján a Szabadság szobor kékre festésében, az Egészség hídja mellrák elleni kampányban a Lánchíd rózsaszínű megvilágításával, a belorusz tüntetőkkel való szolidaritás kifejezése keretében, a Lánchíd piros-fehér színekben történő megvilágításával, valamint a Főváros vezetésének döntése alapján, az egészségügyben dolgozók tiszteletére, a Lánchíd egységes fehér színű világításának kialakításával. Kékbe, illetve lilába öltözött a Szabadság szobor az UNESCO gyermekek napján, majd a koraszülöttek világnapján, míg a keresztényüldözés elleni fellépés okán piros színt kapott a Szent Gellért szobor.
Európa legnagyobb gyermekgyógyászati intézménye, március óta a járványügyi célra országosan kijelölt Heim Pál gyermekkórház megkeresésére, a Társaság a Fővárosi önkormányzattal történt egyeztetést követően, térítésmentesen karácsonyi díszvilágítást épített ki a kórház belső udvarán, és a főépület előtt, ünnepi hangulatot varázsolva a bent lévő gyermekek részére.

Start typing and press Enter to search