Előminősítés

 

Az előminősítési eljárás célja, hogy a beszerzési eljárás későbbi szakaszaiban már csak a teljesítésre, pénzügyi, gazdasági, műszaki és jogi szempontból alkalmas ajánlatot tevők vegyenek részt.

Az előminősítési listára az alábbiak szerint lehet felkerülni:

 • feltételek teljesítése és azok igazolása esetén kérelemre,
 • nyílt eljárásban érvényes ajánlatot tevők
 • közbeszerzési eljárás érvényes ajánlattevőjeként.

 

Előminősítést az alábbi tevékenységek esetén kell alkalmazni, különösen:

 • közbeszerzés hatálya alá nem eső közvilágítási hálózatépítési munkák
 • tervezési tevékenység

 

Az előminősítés szempontjai:

Az ajánlatot tevőnek, illetőleg az alvállalkozónak a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:

 • pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal;
 • előző, legfeljebb háromévi mérlegének (egyszerűsített mérlegének, beszámolójának vagy konszolidált mérlegének) benyújtásával;
 • előző, legfeljebb háromévi teljes forgalmáról és ugyanezen időszakban a beszerzés tárgyának forgalmáról szóló nyilatkozatával;
 • az ajánlatkérő által előírt tartalmú egyéb ? fizetőképességének megállapítására alkalmas ? nyilatkozattal vagy dokumentummal.

 

Az ajánlatot tevőnek, illetőleg az alvállalkozónak a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki alkalmassága igazolható:

 • az előző legfeljebb három év legjelentősebb ? az előminősítés tárgyával megegyező – szállításainak, szolgáltatásainak, illetve az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével (legalább az ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél megnevezésével);
 • műszaki-technikai felszereltségének leírásával;
 • azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőségellenőrzésért felelősek;
 • árubeszerzés esetén a termék leírásával, mintapéldányának, fényképének bemutatásával, melynek eredetiségét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell;
 • a megkövetelt és egyértelműen megadott műszaki leírások tekintetében az elismert ? bármely nemzeti rendszerben akkreditált ? minőségtanúsító intézménytől származó tanúsítvánnyal;
 • jogosultsággal, tagság esetén kamarai igazolással

 

Az ajánlatkérési felhívásban meg kell határozni, hogy körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága miatt minősíti az ajánlatkérő az ajánlatot tevőt alkalmatlannak a szerződés teljesítésére.

Az ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően az adatok, tények és körülmények alapján dönt az ajánlatot tevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, ennek során az igazolások eredetiségét is ellenőrizheti.

 

Kizáró okok:

A beszerzési eljárásban nem lehet ajánlatot tevő vagy alvállalkozó, aki:

 • végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csőd-, illetve felszámolási eljárás folyamatban van;
 • tevékenységét felfüggesztették, vagy felfüggesztette,
 • 1 (egy) évnél régebben lejárt vámfizetési-, társadalombiztosítási járulék, vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a megfizetésre halasztást sem kapott,
 • a szolgáltatás nyújtásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik,
 • a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;
 • korábbi köz/beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;
 • súlyos szerződésszegés esetén a Társaság a vele kötött korábbi szerződését (szerződéseit) felbontotta.

 

Beszállítóvá válás feltételei:

Beszállítóvá válás feltétele az előminősítés teljesítése.

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:

Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot kérünk – attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét a vállalkozás, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak – az alábbi tartalommal:

 • a számlavezetés kezdő időpontja,
 • az előző egy évben volt-e sorban-állása,
 • ha igen, hány alkalommal, és alkalmanként meghaladta-e a 15 napot.

 

Az előző egy lezárt üzleti évre vonatkozó ? mellékletek nélküli ? saját vagy jogelődje éves beszámolóját, amennyiben az utolsó egy lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon. A beszámoló elektronikus elérhetőségéről nyilatkoznia kell.

Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, a beszámolók csatolása nem szükséges.

Amennyiben egy éven belül kezdte meg működését, akkor a működési ideje alatt, (a tevékenység kezdetétől napjainkig) időszakra vonatkozó, (közvilágítási szabadvezeték vagy kábelhálózat létesítése vagy cseréje vagy rekonstrukciója, és/vagy áramszolgáltatói vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok létesítése vagy cseréje vagy rekonstrukciójából) származó ? általános forgalmi adó nélkül számított ? árbevételéről szóló nyilatkozatát.

 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Csatolnia kell az előző egy évben (közvilágítási szabadvezeték vagy kábelhálózat létesítése vagy cseréje vagy rekonstrukciója, és/vagy áramszolgáltatói vagy egyéb kisfeszültségű hálózatok létesítése vagy cseréje vagy rekonstrukciója) vonatkozó referenciát.

A referencia igazolásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia az ellenszolgáltatás összege, teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.

A szakemberek bemutatása:

Rendelkezik minimum:

 • 2 fő villanyszerelő és/vagy villamos hálózat szerelő szakmunkással, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) villanyszerelői és/vagy villamos hálózat szerelői szakmai tapasztalattal.
 • 2 fő KIF FAM (kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzés) végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó szakmai tapasztalattal.
 • 2 fő kisfeszültségű kábelszerelővel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) kisfeszültségű kábelszerelői szakmai tapasztalattal.
 • 1 fő érintésvédelmi felülvizsgálatot végző szakemberrel, aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) érintésvédelmi felülvizsgálói szakmai tapasztalattal.
 • 1 fő névjegyzékben szereplő Felelős Műszaki Vezetővel ( jogosultság : MV-ÉV/A, vagy B, vagy C ? vagy MV-VI/A, vagy B), aki rendelkezik 1 éves (12 hónapos) felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

A szakemberek tekintetében előírt követelménynek meg lehet felelni úgy is, ha egy személy egyszerre több képzettséggel, és a képzettségenként előírt szakmai tapasztalattal is rendelkezik.

 

Rendelkezik minimum az alábbi eszközökkel:

 • legalább 1 db min. 14,0 méteres kosaras gépkocsi,
 • legalább 1 db min. 8,0 tonnás darus gépkocsi,
 • legalább 1 db min. 8,0 tonnás tehergépkocsi,
 • legalább 1 db kábeldob-szállító,
 • legalább 1 db aszfaltvágó gép,
 • legalább 1 db aszfaltozó gép,
 • legalább 1 db betontörő eszköz,
 • legalább 1 db földtömörítő eszköz.

 

Minőségre vonatkozó elvárások:

Rendelkezik ISO 14001 és ISO 9001tanúsítvánnyal. (Ez a feltétel a tervezői jogosultsággal rendelkező, tervezési tevékenységet folytató tervezőknél nem kerül érvényesítésre.)

Start typing and press Enter to search